Тематични насоки за специализирани разработки

Пилотно тестване на идеи...
Автор2: USW Ltd

Има хора с бизнес идеи, които трасират пътя към успешната им реализация с разумни действия и редуциране на риска от евентуален неуспех. Това се постига с пилотно тестване на нови технологии и конструктивни решения.
Пилотното тестване е специфичен процес. То трябва да обхване особено критичните елементи от реализацията на нов продукт или услуга. Резултатът трябва да даде ясна картина за тяхната реализация на следващия етап.
Ето защо, за нас пилотното тестване на идеи е не просто създаване на действащи прототипи, а изграждане на пълната картина на бъдещата им реализация, в качеството й на инвестиционен процес, с максимално точно определена възвръщаемост на инвестираните средства.
Владеейки добре самата технология на пилотното тестване, ние не само изпълняваме участващи в него ИКТ- елементи, но планираме и ръководим изпълнението на всички дейности в състава на комплексни, интердисциплинарни разработки. Крайният продукт включва и необходимите анализи и предварителни оценки, които са основа за успешно планиране на цялостен инвестиционен процес.

е-Правителство в частния бизнес
Автор2: USW Ltd

Създаването на българското е-Правителство действително не се случва с темповете, които бихме желали, но вече са известни основните насоки на неговата реализация. Това дава възможност да се планира влиянието, което ще окаже едно действително работещо е-Правителство върху вътрешната организация на частния бизнес.
Във връзка с това е достатъчно да се посочи факта, че семантичната оперативна съвместимост ще „проникне” и в частния бизнес, не само защото той (ще) използва електронни услуги. Над 80% от данните, с които работи частният бизнес са данни, с които работят и държавните структури, тоест те ще бъдат поддържани в условията на семантична оперативна съвместимост.
Това позволява да се разработят и внедрят принципно нови организационни схеми, с осигурена ИКТ-поддръжка в условията на семантична оперативна съвместимост.

Екипът на USW Ltd отдавна се готви за този процес. Той е натрупал задълбочени знания и богат практически опит, както в областта на е-Правителство, така и в областта на ИКТ-обслужването на частни фирми. Ние имаме пълен поглед върху потребностите и особеностите на ИКТ-обслужването не само на малки и средни фирми, но и на големи корпоративни структури.

Low Cost Integration- нов подход за изграждане на евтини ERP-системи
Автор2: USW Ltd

Съвременното ИКТ-обслужване на административния мениджмънт и въобще на фирмената дейност до голяма степен следва случили се в миналото процеси в промишлената автоматизация. Съвременниците на технологични мастодонти от вида на централизирани системи за реализация на CAM (Computer Added Manufacturing) или българският им вариант- ГАПС (Гъвкави автоматизирани производствени системи) си спомнят, как с лекота бяха заменени с набори от съвместно работещи евтини програмируеми контролери. В резултат се получаваха сложни и широко обхватни системи за промишлена автоматизация, но на многократно по-ниска цена.

В момента сме на прага на същия процес и в ИКТ-обслужването на административния мениджмънт. Безумно скъпите универсални ERP, CRM, HRM и т.н. системи предстои да бъдат заменени с функционално аналогични конфигурации от интегрирани приложения. Така, с прилагането на подхода за Low Cost Integration (LCI) се осигурява многократно по-евтино и лесно за поддръжка ИКТ-обслужване на административния мениджмънт. Много по-евтино и лесно е и развитието и усъвършенстването на тази поддръжка.

USW Ltd е пионер в развитието на LCI-подхода в ИКТ-обслужване на административния мениджмънт. Пълната гама от USW продукти е основа за конфигуриране на фирмен Enterprise Bus. Той дефинира продуктовата среда, в която стандартни приложения за ФСО, ТРЗ, УЧР, планиране на производството, поддържане на складово стопанство и т.н. обменят данни чрез взаимно предоставяне на услуги в условията на оперативна съвместимост.

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.