ФДБМ - регистър

Docman Navigator
Версия: 9.12.2011 г. 10:09:36 УРИ: fdbm-01

ФДБМ стартира Docman Navigator. ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”.
При успешно стартиране тя визуализира данните в състава на избрания обект.

ФДБМ-help
Версия: 9.12.2011 г. 10:09:41 УРИ: fdbm-02

ФДБМ се стартира независимо от текущо избраните обекти. В случай на липсващ системен каталог от разновидност "ФДБМ- help", тя прекратява изпълнението си и извежда съобщението "Липсва помощ за ФДБМ!".
Ако системният каталог е наличен, ФДБМ визуализира всички съдържащи се в него, или в прилежащите му под-каталози дефиниции на ФДБМ, като извежда за тях следното съдържание:
- <Наименование на ФДБМ> - това е текста, с който ФДБМ се появява в контекстното меню на десния бутон на мишката.
- <Модифициран на> - тази информация дава датата на зареждане на ФДБМ в съответната база данни. Тази дата не представя директно евентуална версия на ФДБМ.
- <Описание на ФДБМ>- тази информация има за задача да представи функционалността на ФДБМ, за да може потребителите да се ориентират по-пълно във връзка с намерението им да я използват.

Проверка на базата данни
Версия: 9.12.2011 г. 10:09:50 УРИ: fdbm-03

Функцията открива "висящи" БДО/РДО.

Сканиране за дублиращи се сигнатури
Версия: 9.12.2011 г. 10:09:57 УРИ: fdbm-04

Функцията открива обекти с еднакви сигнатури. Тези обекти се копират в специално създаден за целта каталог.

DN- Link to DOCMAN
Версия: 9.12.2011 г. 9:22:17 УРИ: fdbm-05

ФДБМ създава link в DOCMAN©2.5 за визуализация на избран обект със средствата на DOCMAN©Navigator.
ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”.
ФДБМ се опитва да създаде link за визуализация на обекта чрез DOCMAN©Navigator. При неуспех прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Непознат обект”.
Ако създаването на link за визуализация e успешно, ФДБМ извършва зареждането му, след посочване на един от възможните начини:
o В избран документ, като ФДБМ осигурява възможност за избор на документ.
o В документ, създаден в избран каталог, като ФДБМ осигурява възможност за избор на каталог.
Последният избран каталог се помни от ФДБМ. Наименованието на създадения документ се прави по схемата: Link to <наименование на избран обект за създаване на линк>

DN- Link as shortcut
Версия: 9.12.2011 г. 9:22:17 УРИ: fdbm-06

ФДБМ създава link за визуализация на избран обект със средствата на DOCMAN©Navigator под формата на shortcut on desktop.
ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”.
ФДБМ се опитва да създаде link за визуализация на обекта чрез DOCMAN©Navigator. При неуспех прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Непознат обект”.
Създаденият shortcut on desktop е с наименование Link to <наименование на избран обект за създаване на линк>. Ако в текста <наименование на избран обект за създаване на линк> се съдържат символи, непозволени от файловата система на Windows, те се заместват в текста със знака „_”.

DN- Link to Mail
Версия: 9.12.2011 г. 10:10:08 УРИ: fdbm-07

ФДБМ създава link за визуализация на избран обект със средствата на DOCMAN©Navigator, който разполага в съдържанието на email. За subject на формираното съобщение въвежда текста на информационния обект от DOCMAN©2.5, който е маркират при стартиране на ФДБМ. ФДБМ дава възможност за избор на получател(и) на така формирания email, от картотека КОРЕСПОНДЕНТИ на DOCMAN©2.5. ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”. При неуспех за създаване на link за визуализация, ФДБМ прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Непознат обект”.

Изпрати документ(и) в ПРЕПИСКА (единична)
Версия: 1.2.2018 г. 16:51:40 УРИ: fdbm-08

ФДБМ извършва следните действия:
а. Проверява, дали са изкопирани документи и/или каталози с документи в Клипборд-а
Ако няма извежда съобщението „Няма копирани документи или каталози с документи за обработка” и прекратява работата си.
б. При маркирани документи, за всеки един от тях проверява дали има създадена преписка
Ако има такава се прави допълнителна проверка за изкопирани каталози с документи и ако се открият такива, се извежда съобщение „Каталози с документи не могат да бъдат добавяни в преписки. Добавени са само документите”, при което в преписката се добавят само изкопираните документи

Покажи ПРЕПИСКА/ДДО
Версия: 1.10.2013 г. 12:51:38 УРИ: fdbm-09

ФДБМ проверява в последователен ред дали към избрания документ евентуално са свързани:
1. Преписка
2. ДДО
3. Какъвто и да е каталог с документи
При откриване на първата от трите възможни връзки, ФДБМ извършва преход по връзката и потребителят се позиционира в отворената преписка, ДДО или открития каталог с документи.
Тоест, ФДБМ няма да отвори ДДО или свързан към документ каталог с документи, ако към документа има създадена преписка.
По същия начин ФДБМ няма да отвори свързан каталог с документи, ако липсва преписка за този документ, но има създадено ДДО.
Ако не се открие връзка от нито една от трите възможности, ФДБМ издава съобщение "Няма свързан(а) ПРЕПИСКА/ДДО/КАТАЛОГ С ДОКУМЕНТИ" и прекратява работата си.

Проверка на елементи на ВНВД
Версия: 9.12.2011 г. 10:15:50 УРИ: fdbm-10

ФДБМ извършва проверка за валидност на дефиниции на елементи на ВНВД, които търси в каталога, където се стартира.
При открити нередности в елемент, ФДБМ създава каталог с име, представящо вида на откритата нередност и класифицира неправилния ВНВД-елемент в нея. Ако каталог за подобна нередност е създаден по причина на вече открит елемент са такава нередност, всички новооткрити нередни ВНВД-елементи само се класифицират в него.
Така проектантите получават един възможен набор от селекции на нередни ВНВД-елементи и могат по-лесно да извършат корекции в техните дефиниции.
Ако в даден елемент на ВНВД се открият повече от една нередности, той ще бъде класифициран в толкова каталози за открити нередности, колкото са откритите нередности.

Генериране на указания за валидация на ИО
Версия: 1.2.2012 г. 17:00:16 УРИ: fdbm-11

ФДБМ автоматично генерира текста на данната „Указания за валидация на <вид ИО>», за избрана дефиниция на данна. При генерацията взема съответните текстове от дефинициите на термините, посочени като грешки в описанието на обработваната дефиниция на данна.
Ако във ФР на връзката към дефиницията на термин има съдържание се взема то като описание на проверката по валидация, вместо описанието от дефиницията на термина.

Създаване на преписка (по ЗЕУ)
Версия: 13.10.2017 г. 16:33:47 УРИ: fdbm-12

Създава преписка по избран документ. Назначава необходимите връзки, разновидности и забрани. След приключване на работа потребителя се позиционира в новосъздадената преписка.

Публикуване с DN
Версия: 16.12.2011 г. 13:43:37 УРИ: fdbm-13

ФДБМ стартира Docman Navigator в режим "публикуване". ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”.
При успешно стартиране тя визуализира данните "за граждани" в състава на избрания обект.

Ограничено публикуване с DN
Версия: 16.12.2011 г. 13:44:58 УРИ: fdbm-14

ФДБМ стартира Docman Navigator в режим "ограничено публикуване". ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО. В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщението „Избрани са повече от един обекти”.
При успешно стартиране тя визуализира данните на избрания обект в ограничен състав.

Генериране на кореспонденти за двуезично публикуване
Версия: 3.5.2012 г. 10:53:20 УРИ: fdbm-15

ВНИМАНИЕ: ФДБМ се стартира САМО от името на системния администратор!

За целта се избира САМО един каталог с ИО и върху него се стартира ФДБМ. По време на изпълнението си, ФДБМ създава каталог с името "EN - <име на избрания каталог> - <дата>" в ЛКК на системния администратор. В каталога се поместват кореспонденти (организации), чиито имена и описания съответстват на всеки един от ИО за които е стартирана функцията.
Организациите се назначават автоматично като автор на ИО. Ако ИО вече има назначен автор, който НЕ е организация, функцията отново се изпълнява по описания начин. Ако авторът на ИО е организация, се обновява единствено името и описанието й, като връзка към дефиницията на организация, представяща автора на ИО се помества и в каталога " EN - <име на избрания каталог> - <дата>".
При неуспешно изпълнение, функцията се прекратява и в зависимост от причината се извежда съответното съобщение.
При успешно изпълнение, функцията извежда съобщение "Операцията завърши успешно!".

Създай 'Изходящи дъги от...'
Версия: 7.8.2013 г. 14:39:54 УРИ: fdbm-16

ФДБМ прилича до голяма степен на ФДБМ „Изпрати документ(и) в ПРЕПИСКА/ДДО”. Разликите са следните:
1. Не се изисква предварително изкопиран документ/каталог, за да се изпълни функцията
2. Създава се ДДО-структура, но името на каталозите се конструира по следния начин: „Изходящи дъги от <име на обект>”
3. След създаване на новия вид ДДО-структура в нея не се копира документ, тоест тя е празна
Създадената ДДО-структура се отваря по аналогичен начин с ФДБМ „Покажи ПРЕПИСКА/ДДО”.

Редактиране на ФР по връзка към 'Автор'
Версия: 23.1.2012 г. 10:32:50 УРИ: fdbm-17

Извиква режим редактиране на файловото съдържание във връзката към автор

Редактиране на ФР по връзка към 'Получател'
Версия: 29.5.2012 г. 8:58:48 УРИ: fdbm-18

Извиква режим редактиране на файловото съдържание във връзката към получател

Заличаване на сигнатури
Версия: 1.2.2012 г. 10:08:48 УРИ: fdbm-20

Функцията се стартира върху каталог с документи, като в резултат заличава сигнатурите на документите. След успешно приключване извежда съобщение "Операцията завърши успешно!". При грешка сигнализира със съобщение.

Проверка на върхове и дъги за експорт
Версия: 3.5.2012 г. 10:52:43 УРИ: fdbm-21

Функцията се стартира върху връх, като в резултат на проверка на дъги и върхове извежда информация относно резултатите и допуснатите грешки в структурата.

Сканиране на документи
Версия: 3.5.2012 г. 10:54:21 УРИ: fdbm-22

1. Стартира се върху документ, като при стартиране се прави избор, дали сканираните документи да бъдат запазени в съдържанието или файловото разширение.
2. В процеса на сканиране след всяка страница може да бъде видян резултатът до момента с натискане на бутона "Покажи".
3. След приключване на сканирането с натискане на бутона "Запази", резултатът се прибира в съдържанието или файловото разширение (в зависимост от потребителския избор от т.1).

Изпрати документ(и) в ПРЕПИСКА с номерация
Версия: 26.11.2012 г. 11:59:20 УРИ: fdbm-23

(32/64 битова версия)
Изпраща документ в преписка с номерация,
ФДБМ е приложима за всички видове DOCMAN©2.5- обекти и каталози за тях, като осигурява:
1) Изпращане на изкопирани документи в преписка
2) Изпращане на изкопирани документи и/или каталози с документи в ДДО
Първо се проверява за наличие на преписка към маркиран документ и ако се открие такава, документите се изпращат в нея.
При липса на преписка към маркиран документ се проверява за наличие на ДДО към маркиран документ и ако се открие такова, документите и/или каталози се изпращат в него. При липса на ДДО към маркиран документ се създава такова и след това се извършва изпращането.
Ако маркираният обект не е документ, за него се извършват само действията по изпращане в ДДО, включително и по създаване на такова, ако е необходимо.

При създаване на ДДО се извършва:
- създава се самият каталог на ДДО и се свързва с обекта, за който се създава
- създава се архивен каталог за създаденото ДДО, като се настройва репликация „При създаване” от ДДО към неговия архив
- класифицира се ДДО в зависимост от

Създай преписка по уведомление
Версия: 6.6.2012 г. 17:34:41 УРИ: fdbm-24

ФДБМ създава преписка с ДДО-структура. В сигнатурата на основния каталог на преписката се записва съдържанието на сигнатурата на документа, по който се създава преписката.

Хронологична класификация на каталожни единици
Версия: 13.8.2012 г. 16:16:30 УРИ: fdbm-25

Функцията работи върху избрани един или няколко каталога. Във всеки от избраните каталози се създава класификационна структура по години и месеци. Намиращите се в каталога каталожни единици се преместват съобразно датата им на класификация в съответния раздел „месец/година”. При преместването се запазват данните за авторство и време на оригиналната им класификация в аранжирания масив.
(32/64 битова версия)

Генериране на ресурс сегмент
Версия: 8.8.2012 г. 18:27:29 УРИ: fdbm-26

Функцията се стартира върху сегмент за да бъде генериран ресурс сегмент за него. При успешно приключване XML файл може да бъде намерен в "C:\contents", като името на файла е образувано по следния начин: <сигнатура на сегмента>-<режим на работа>.xml

Генериране на справка за обработка на документ
Версия: 12.5.2016 г. 11:13:01 УРИ: fdbm-27

Функцията генерира по зададен шаблон справка за текущото състояние по обработка на избрания документ.
Включва данни по създаване, последно модифициране на съдържанието, както и отразени становища в хронологичен ред.

ИНАТО Справка за модели и връзки в тях
Версия: 29.5.2014 г. 15:51:46 УРИ: fdbm-28

Генерира справка в табличен вид, за модели в текущия каталог.

Приключване на АИС процедури
Версия: 27.12.2012 г. 11:10:02 УРИ: fdbm-29

Функцията работи върху документите в текущия каталог.
За всеки от тях се извършва "изкуствено" приключване на процедурата по обработка - всички неизпълнени етапи се местят в изпълнени, като се назначават текущите дата и час като реални срокове по изпълнение на етапите.

Печат на удостоверение за обществена поръчка
Версия: 28.12.2012 г. 9:52:33 УРИ: fdbm-30

МЕТРОПОЛИТЕН

ИНАТО - Справка за процедурни вериги
Версия: 28.5.2014 г. 16:54:31 УРИ: fdbm-31

Генерира справка в табличен вид за документи от текущия каталог.

Тест на потребителски интерфейс
Версия: 28.8.2013 г. 13:55:46 УРИ: fdbm-32

ФДБН симулира визуалното представяне на информационен обект, включващо:
1. Наименование
2. Пояснение
3. Изображение на икона, ако има такова

Стартиране на NAVIGATOR с избор на банер
Версия: 24.9.2013 г. 15:15:52 УРИ: fdbm-33

ФДБМ стартира Docman Navigator. ФДБМ задейства режим изискващ да се посочи услуга от чието име да стартира Navigator. Посочената услуга определя банера.

АИС - Docman версия
Версия: 20.1.2014 г. 15:34:37 УРИ: fdbm-34

Тази ФДБМ предоставя набор от АИС функции, които могат да се приложат върху документите в текущия каталог.

Показване на статус през WEB
Версия: 9.12.2013 г. 11:27:57 УРИ: fdbm-35

Функцията се стартира върху документ с генериран статус и създадена праписка.

ФДБМ - Създай ИЗХОД
Версия: 19.4.2015 г. 7:24:13 УРИ: fdbm-36

ФДБМ ИЗХОД- структура за модели
1. Пуска се в ДОКУМЕНТИ и при пускането извършва
1.1. Проверява дали към дефиницията на „ФДБМ ИЗХОД- структура за модели“ има свързан каталог
1.2. Ако няма такъв го създава с име „ФДБМ ИЗХОД – създадени структури за модели“
1.3. Проверява дали има ДРДО за DOCMAN- каталози от вида „ИЗХОД- структура за модели“ и ако няма такова ДРДО го създава
1.4. Продължава работата си, като:
2. Обхожда всички маркирани обекти и извършва:
2.1. Проверява дали текущият обект е от вида DOCMAN- Каталог и ако това е изпълнено минава на следващия от маркираните обекти и отново изпълнява т.2.1.
2.2. Проверява дали за текущия обект от вида DOCMAN- Документ не е свързан DOCMAN- Каталог с документи и ако това е изпълнено минава на следващия от маркираните обекти и отново изпълнява т.2.1.
2.3. Създава каталог, както следва:
2.3.1. Наименование по схема:
<Наименование на текущия обект>[Вид на текущия обект]
2.3.2. Вид на каталога- назначава вид „ИЗХОД- структура за модели“
2.4. Създава връзка от текущия обект към създадения каталог

Групиране на кореспонденти
Версия: 3.4.2015 г. 14:27:38 УРИ: fdbm-37

Тази ФДБМ се стартира върху физическо лице или организация. Функцията създава каталог (в текущия каталог) с името на кореспондента, класифицира кореспондента в новия каталог, добавя връзка в поле 'Връзки' на кореспондента към новосъздадения каталог, премахва достъпа до кореспондента от текущия каталог.

Експорт на структура в ZIP файл
Версия: 12.11.2015 г. 14:45:40 УРИ: fdbm-38

Функцията работи в картотека Документи, върху селектиран каталог. Цялата структура на селектирания каталог се експортва и архивира в ZIP файл, посочен от потребителя. За да работи функцията, е необходим .NET Framework 4.5

Изчистване на забрани
Версия: 21.4.2015 г. 11:36:46 УРИ: fdbm-39

Функцията може да се стартира във всички картотеки в Docman. Работи върху избраните каталози и каталожни единици, като премахва всички налични забрани по достъпа и/или наложени върху обекта. За да работи фунцията е необходим Framework 4.5

ПАСi - Docman Navigator
Версия: 11.5.2015 г. 15:14:37 УРИ: fdbm-40

ФДБМ стартира Docman Navigator - метро режим за ПАСi. ФДБМ се изпълнява при избран само един БДО/РДО от разновидност: "Изходен раздел" или "Насочващ раздел". В противен случай прекратява изпълнението си и извежда съобщение за грешка.
При успешно стартиране тя визуализира данните в състава на избрания обект.

Анализ на DOCMAN структури (Clan)
Версия: 29.9.2015 г. 10:49:10 УРИ: fdbm-41

Функцията работи във всички картотеки в Docman. Обхожда всички дъги на всеки срещнат обект, баз да се влияе от забрани. Показва статистика за намерените видове обекти, както и обща статискита за проверените дъги и нодове. Генерира графично изображение на анализираната структура.

Създаване на обект[Проблем] - МОНО вариант
Версия: 22.6.2015 г. 16:24:52 УРИ: fdbm-42


Съгласуване на обект[Проблем] - МОНО вариант
Версия: 22.6.2015 г. 16:25:38 УРИ: fdbm-43


Обект[Проблем] - създаване в МУЛТИ вариант
Версия: 26.6.2015 г. 11:57:36 УРИ: fdbm-44


Клониране на обект[Проблем]
Версия: 1.7.2015 г. 15:27:31 УРИ: fdbm-45


Уведомяване за съгласуване - МУЛТИ PASSI
Версия: 2.7.2015 г. 13:42:00 УРИ: fdbm-46


Хронологична класификация на каталози
Версия: 18.1.2017 г. 14:36:46 УРИ: fdbm-48

Функцията работи върху избран каталог. В избраният каталог се създава класификационна структура по години и месеци. Намиращите се в каталога каталози се преместват съобразно датата им на създаване в съответния раздел „месец/година”.

Търсене на документи
Версия: 24.1.2017 г. 15:50:02 УРИ: fdbm-49

Търсене на документи по Име, Сигнатура, Дата на създаване

Модул за поддръжка на цифрово подписани резолюции
Версия: 23.5.2017 г. 17:01:26 УРИ: fdbm-50


Промяна на срокове за контрол на обработката на документи
Версия: 23.5.2017 г. 18:09:34 УРИ: fdbm-51


Създаване на задача в Outlook
Версия: 23.5.2017 г. 12:46:58 УРИ: fdbm-52


Разширено търсене
Версия: 23.5.2017 г. 18:11:58 УРИ: fdbm-53


Регистрирани документи за период от време
Версия: 23.5.2017 г. 18:15:12 УРИ: fdbm-54


Приемане на документ
Версия: 23.5.2017 г. 18:16:25 УРИ: fdbm-55


Модул за цифрово съгласуване на документи
Версия: 29.5.2017 г. 16:59:32 УРИ: fdbm-56


Изпращане на документи през СЕОС
Версия: 14.8.2017 г. 15:21:27 УРИ: fdbm-57


Проверка на статус на документ изпратен през СЕОС
Версия: 14.8.2017 г. 15:22:43 УРИ: fdbm-58


Copyright © 2009 - 2017 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator12062017:144355.