Какво Ви дава услугата

Изготвяне на програма за административен реинженеринг на структури от централната, областната и общинските администрации

 

USW Ltd изготвя такава програма, съвместявайки:

§         Отличното познаване на законовата рамка на такъв реинженеринг- специалисти на USW Ltd участваха в създаването й

§         Богат опит в ИТ-обслужване на административната дейност- той е натрупван в продължение на почти 20 години, като повече от 15 от тях са посветени изключително на решаване на „документните проблеми” на администрациите

§         Точна представа за времето и цената на всички дейности в състава на цялостен реинженеринг на административна структура- тази представа е изработена в хода на изпълнение на проекти, както за цялостен, така и за частичен реинженеринг,

 

Програмата се изготвя с оглед осигуряване на:

§         Гарантиране на успешното извършване на реинженеринга, чрез прецизно дефиниране на междинните и крайните продукти от изпълнение на съответните дейности

Важен елемент от това е осигуряване на изпълнение на законовите изисквания, които са приложими към тези продукти.

§         Приемственост между отделните етапи на извършване на реинженеринга

Тази приемственост се изразява и във възможността за свободен избор на изпълнители на дейности по отделните етапи, без да са въведени „скрити” технологични предпоставки за неговото манипулиране.

§         Създаване на възможност за разумно бюджетиране на отделните етапи

§         Гъвкави схеми на изпълнение на дейностите, чрез съвместяване на допустим паралелизъм със задължителна последователност в изпълнението им, наложена от технологични особености