Какво Ви дава услугата

USW Ltd от 1990г. до наши дни

 

Софтуерната фирма USW LTD (ЮСВ ООД) е създадена през 1990г. от трима програмисти, работещи по това време в ИТКР-БАН. Основната дейност на фирмата е създаване, внедряване и поддръжка на програмни продукти и системи.

 

В края на 1994г. започнахме работа по създаване на принципно нова система за управление на документи. Още с появата си през 1998г., втората версия на системата DOCMAN©2.0 спечели златен медал на Пловдивския панаир. Тази версия започнахме да продаваме от 2000г. в Германия, работейки съвместно с германски партньор- Telecomputer GmbH.

 

Паралелно с това извършвахме интензивни внедрявания както в държавната администрация, така и в администрации в частния сектор. Системата DOCMAN©2.0 по същество е система за управление на неструктурирани данни, което даде възможност да изградим в много администрации различни компановки на ИС, които далеч надхвърлят сложността и функциите на масово разпространяваните и в момента деловодни, документооборотни и т.н. системи.

 

Интересите на специалистите от фирмата винаги са надхвърляли рамката на комерсиалната ни ангажираност. Това обяснява дългосрочното (още от 1999г.) сътрудничество към Български институт по стандарти (ТК 80 и в момента ТК 57), участие в научни конференции и симпозиуми, а така също и извършване на преподавателска дейност.

 

В момента специалисти на USW LTD преподават в СУ- специалност „Архивистика и документалистика” и в Стопанския факултет на ТУ-София. Практическите занимания се извършват в средата на програмната система DOCMAN©2.0. От есента на 2011г., заниманията в СУ ще се провеждат със системата DOCMAN©АИС, която е първата Административна информационна система, създадена изцяло съгласно изискванията на Закона за електронното управление.

Институтът по публична администрация още от създаването си редовно кани наши специалисти, като лектори на семинари по проблемите на е-Управление.

 

USW LTD е единствената фирма, която не прие остарялата (създадена през 1975г.) Единна държавна система за деловодство (ЕДСД) като модел за преход към работа с електронно съдържание в администрациите. Благодарение на възможностите на създадената от нас система DOCMAN©2.0 ние се утвърдихме като безпорен лидер, при реалното извършване на този преход в администрациите.

 

Още от стартирането на работата по българското е-Правителство през 2001г. ние участваме пълноценно във всички работни групи, организирани от тогавашния КЦИКУТ към Министерски съвет. В последствие участвахме в създаването на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и наредбите към него, а по-късно и в създаването на Закона за достъп до пространствени данни. Това беше косвена оценка, за натрупания потенциал във фирмата, представен с многобройни внедрявания на DOCMAN©2.0- базирани системи за обслужване на административната дейност с цялостна обработка на електронно съдържание.

 

Ние затвърдихме лидерските си позиции при реалното прилагане на ЗЕУ, като още през 2009г. реализирахме първия проект (в тогавашната ДАИТС), в който практически беше приложен новият модел на организация на административната дейност, регламентиран с Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Пак за ДАИТС беше направена първата реализация на електронна административна услуга- това беше услугата по обработка на сигнали за несъответствия с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Реализацията се оказа с пилотен характер, защото по това време още не се предоставяха услуги по идентификация на физически лица.

 

За да отговорим на новите изисквания, поставени със ЗЕУ, ние разработихме и вече масово внедряваме новата версия на нашата система- DOCMAN©2.5. На нейна основа създадохме гама от ЗЕУ- съвместими продукти, която непрекъснато разширяваме.

 

Екипът на USW LTD е силно мотивиран да запази лидерските си позиции по отношение създаването на принципно нови и по-ефективни средства както за автоматизация на административната дейност, така и за решаване на сложни, нетривиални задачи.

 

Това е основната характеристика на нашите планове за бъдещото ни развитие.