Какво Ви дава услугата

DOCMAN©АИС 27001

 

DOCMAN©АИС 27001 е изградена на базата на DOCMAN©АИС. В нея е заложена базова настройка, включваща:

-          класификационната структура на СУИС-документите по стандарта ISO 27001

-          дефиниции на видове документи във Ведомствената номенклатура на видовете документи (ВНВД), регламентирани с ISO 27001

-          дефиниции на етапи по процедури във Ведомствената номенклатура на етапи по услуги и процедури- ВНЕУП

-          начални дефиниции на процедури във Ведомствената номенклатура на услуги и процедури (ВНУП), регламентирани с ISO 27001

 

Внедряването на DOCMAN©АИС 27001 се свежда до:

1.      Въвеждане в DOCMAN©АИС 27001 на СУИС-документите по стандарта ISO 27001 и осигуряване на Intranet-достъп до тях

2.      Допълване на състава на ВНВД с нови видове документи, създадени в състава на конкретната СУИС

3.      Допълване на състава на ВНЕУП с нови дефиниции на етапи по процедури, необходими за представяне на процедурите в състава на конкретната СУИС

4.      Довършване на началните дефиниции на процедури и допълване на състава на ВНУП с нови дефиниции на процедури, съответстващи на процедурите в състава на конкретната СУИС

5.      Обучение за изпълнение на така комплектованите СУИС-процедури във ВНУП със средствата на DOCMAN©АИС 27001

 

Наличието на базова настройка и относително не голямият обем дейности за допълнителна настройка, както и добре организираното обучение дават възможност да се минимизира цената и времето за реализация на проект за придобиване и внедряване на DOCMAN©АИС 27001.