Какво Ви дава услугата

 

еЗОП-22

 

 

1.    Функционални възможности на модул еЗОП-22

1.1. Функции, осигуряващи изпълнение на изискванията на чл.22б от ЗОП

1.    Поддръжка с DOCMAN- средства на документи и раздели в Профил на купувача

2.    Публикуване в Интернет на документите и разделите в Профил на купувача, с възможности за вграждане на еЗОП-22 в сайта на администрацията

3.    Публикуване на документи в произволен формат, включително и във .fed формат, на документите подавани към АОП

4.    Поддържане на раздели/преписки с документи по обществени поръчки с DOCMAN- средства

5.    Автоматично регистриране при DOCMAN- обработката съгласно ал.1 на чл.22г от ЗОП на датата на публикуването на електронните документи в Профила на купувача, при условията и по реда на Закона за електронното управление

6.    Автоматично генериране на хипервръзка към раздел по обществена поръчка, подлежаща на вписване в Регистъра на обществените поръчки съгласно чл.22в от ЗОП

 

1.2. Функции, улесняващи поддръжката на законово изискуемите данни

1.    Осигуряване поддръжката на различните обществени поръчки от различни отговорници/екипи

2.    Централизиран контрол на поддръжката на Профила на купувача

3.    Поддържане на подготвителен раздел за целия Профил на купувача, в който се обработват с DOCMAN-средства документите, подлежащи на публикуване в основния раздел на Профила на купувача

4.    Поддържане на подготвителни раздели за всеки от разделите по обществените поръчки, в които се обработват с DOCMAN-средства документите, подлежащи на публикуване в съответните раздели по обществени поръчки

5.    За всеки от подготвителните раздели с DOCMAN-средства е осигурен пряк Интернет достъп до съответния раздел по обществена поръчка с цел оперативен контрол на публикуваните документи в раздела

 

1.3. Функции и възможности, предотвратяващи допускането на технически грешки

1.    Забрана за редактиране на файловото съдържание на вече публикуван документ

2.    Контрол за повторно публикуване на вече публикуван документ

3.    Снемане от публичен достъп на погрешно публикуван документ

4.    Поддържане на архиви на подготвителните раздели, в които е осигурен достъп до всички документи, обработвани във връзка с поддържането на даден раздел

 

1.4. Други възможности на еЗОП-22

1.    Персонализиране на графичния интерфейс на еЗОП-22, чрез поставяне на банер на администрацията, който се поддържа с DOCMAN- средства

2.    Възможност за вграждане на Интернет достъпа до еЗОП-22 в страница от сайта на администрацията

3.    Пълна интеграция на еЗОП-22 поддръжката с обслужването на другите административни дейности в DOCMAN-среда

 

2.    Доставка и внедряване на еЗОП-22

1.    Състав на доставката и дейностите по внедряване:

·         Доставка и инсталиране на програмното осигуряване за Интернет достъп до еЗОП-22

·         Настройка на DOCMAN- средата за поддръжка на данни и структури в състава на еЗОП-22

·         Доставка и инсталация на специализирани DOCMAN- функции за поддръжка на данни и структури в състава на еЗОП-22

·         Обучение на двама служители за работа с еЗОП-22, в рамките на две занятия по 4 часа

·         Едногодишна гаранционна поддръжка на инсталираното програмно осигуряване за Интернет достъп и специализираните DOCMAN- функции

 

2.    Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение е до 5 работни дни.

 

3.    Съпътстващи услуги

1.    Създаване на Вътрешни правила за процедурна поддръжка на Профила на купувача със средствата на DOCMAN©2,5

2.    Обучение на 2 служители за прилагане на Вътрешните правила за процедурна поддръжка на Профила на купувача

3.      Интеграция на еЗОП-22 поддръжката с обслужването на другите административни дейности в DOCMAN-среда

 

4.    Условия за придобиване на еЗОП-22 при липса на DOCMAN- базирана система

За инсталирането на еЗОП-22 е необходима минимална конфигурация на DOCMAN- базирана система. Конфигурацията осигурява:

·         Безсрочен лиценз за използване на две работни места в конкурентен режим

·         Възможности за извършване на деловодно обслужване, включително работа с преписки, поддържане на картотеки за външни лица и организации и други

Минималната конфигурация на DOCMAN- базирана система подлежи на лесно разширение, чрез придобиване на нови лицензи и донастройка само с потребителски вградените средства без писане на програмен код.

Минималната конфигурация подлежи на надграждане с DOCMAN©АИС, което осигурява пълно обслужване на административната дейност съгласно изискванията на Закона за електронното управление.

 

 

За контакти:

Любомир Благоев, 0888 365 477

lyubo@usw.bg www.lyuboblagoev.blog.bg