Какво Ви дава услугата

DOCMAN©Gateway

 

Проблемите, които се решават с DOCMAN©Gateway до голяма степен приличат на проблемите, които се решават с DOCMAN©Portal. Нивото на сложност на проблемите също е съизмеримо.

 

При Gateway- конфигурациите обаче по някога се налага не само да се извършва вътрешна, сложна логическа маршрутизация, но и паралелна работа на няколко АИС, в качеството им на workflow среда, за съвместна машинна и ръчна обработка на документна информация.

 

Това се реализира успешно само със средствата на базовите USW- продукти, включително и с доразвитие на техните конфигурации, ако това е необходимо.

 

Подобна възможност се илюстрира с множество реализации на логически несвързани конфигурации на ИС, изградени в DOCMAN©2.5- среда. В последствие подобна среда е насищана със сложни връзки между тези конфигурации. Поради организационни промени на обслужваната силно децентрализирана структура се е налагало обединяване, разделяне и частично припокриване на първоначално независимите конфигурации.

Всичко това се случваше лесно и безпроблемно само с настройка на DOCMAN©2.5!

 

Същото е правено и в DOCMAN©АИС- среда, ако може да се дефинира такова понятие. То би представило няколко АИС-конфигурации, всичките работещи в една и съща DOCMAN©2.5- среда. Тук е мястото да се посочи, че такава конфигурация няма нищо общо с няколко АИС, обменящи документи през ЕСОЕД- това е класическата схема за обмен на данни между администрациите, наложена от ЗЕУ. Тя е валидна и за посочената реализация в DOCMAN©АИС- среда.

 

DOCMAN©АИС- средата дава възможност в нея да се моделира и обменът през ЕСОЕД.

 

Тази възможност не е самоцел, или компенсация за липсваща законосъобразно реализирана ЕСОЕД.

Тази възможност ще стане актуална, когато различните администрации започнат да предоставят електронни услуги, без за това да са осигурени съответните инфраструктурни ресурси.

 

Дано по причини от вън да не се налага по-рано да се решава проблема с изпълнение на трансгранични услуги. Тогава ще се появи втори носител на актуалност и това ще бъде DOCMAN©Portal.

USW Ltd е готова да осигури експедитивно, компетентно и на приемлива цена решение на подобни предстоящи проблеми.

 

Екипът на USW Ltd върви с няколко стъпки пред другите, напред в бъдещето!