Какво Ви дава услугата

Модул за цифрово съгласуване на документи (МЦСД)

 

1.    Общо представяне на МЦСД

МЦСД осигурява:

a.    Отразяване на цифрово подписано становище към документ в DOCMAN®2,5 

b.    Поддръжка на неограничен брой становища към документ

c.    Визуализация на становищата към документ, включително с данните в цифровия подпис

d.    Добавяне на становище към набора с вече налични становища за даден документ

e.    Защита от изтриване и модифициране на вече създадени становища

f.     Генериране на справка в MS Word, за историята на съгласуване на документ

g.    Изпращане на документ с отразено становище към неговия създател и към следващия служител, който трябва да отрази становище

 

2.    Функции на МЦСД

2.1.  Четене на подписани становища

Четенето се извършва, както следва:

1)    За избран документ се стартира МЦСД

2)    Екранната форма на МЦСД визуализира в отделно обособени сектори съдържанието на последователно въведените становища

3)    При активиране на иконата на цифровия подпис в сектора на становище се стартира стандартния Windows интерфейс, с който по стандартен начин се визуализират данните за цифровия подпис

 

2.2.  Въвеждане на подписано становище

1)    За избран документ се стартира МЦСД и се виждат създадените до момента становища, ако има такива

2)    Стартира се функцията „Ново становище“ на МЦСД

3)    МЦСД отваря екранна форма за сектор на ново становище, в която се въвежда неговото съдържание, в следния състав:

a.    Вид на становището, който може да бъде:

·         Съгласен

·         Несъгласен

·         За доработка

·         Прекратявам процедурата

b.    Описание на подробности към отразеното становище; описанието може да съдържа форматиран текст и вмъкнати графични изображения

c.    Служител, който е следващ във веригата за отразяване на становища по документ

4)    За да се извърши подписването се стартира функцията „Подписване“, която активира стандартния Windows механизъм за подписване. След приключване на подписването, новото становище се добавя към набора от становища и може да се визуализира чрез МЦСД

5)    При успешно подписване на становище се извършва:

a.    Автоматично се извършва:

                                                       I.   Налага се забрана за редактиране на съдържанието на документа, по който е отразено становище

                                                      II.   Документът с отразеното становище се изпраща на:

·   Автора на документа, за да може да се запознае с отразеното становище

·   Следващия служител, който трябва да отрази становище по документа

b.    Документът с отразено становище се премества от текущия каталог в каталога “Документи с отразено становище на <име на отразяващ становище>“

6)    Ако екранната форма се затвори без да се подпише съдържанието, то становище не се формира, такова не се въвежда в набора от становища и документът не се премества в каталога “Документи с отразено становище на <име на отразяващ становище>“

 

3.    Организиране на работата с МЦСД

1)    МЦСД е достъпен на всички работещи с DOCMAN®2,5, за да могат да четат отразени становища

2)    Право да отразяват становища имат всички, които разполагат с валиден сертификат за електронен подпис

3)    Очаква се, че в ДАЕУ с вътрешните правила за използване на електронни подписи е регламентирано придобиването на такива, както и условията за тяхното използване и правото за отразяване на становища

4)    Нарушаването на вътрешните правила за използване на електронни подписи задължително се придружава с регистрация (чрез неправомерно положен ел.подпис) на подобно действие, тоест контролът е наличен без създаване на допълнителни средства за това

 

4.    Състав на доставката на МЦСД

Доставката включва следните продукти и услуги:

1)    Предоставяне на инсталационен комплект

2)    Предоставяне на изходния код на всички компоненти на МЦСД

3)    Инсталация на МЦСД

4)    Функционален тест на МЦСД

5)    Потребителска документация под формата на DOCMAN- документ в word-формат.

6)    Обучение за работа с МЦСД

 

 

 

USW Ltd

usw@usw.bg