USW - продукти и услуги

USW-софтуерни продукти
Софтуерните продукти на USW Ltd са изградени на базата на фирмената програмна система DOCMAN©. Версията DOCMAN©1.17 е разработена през 1995г. и две години по-късно беше доразвита като DOCMAN©2.0. Тази версия се продава от 2000г. и в Германия.
Вече се разпространява версията DOCMAN©2.5, за която е осигурен пълен пренос на данните от старата, в новата версия.

DOCMAN© се внедрява успешно повече от 12-13 години в звена на държавната и в корпоративните администрации. Изградените системи решават проблеми, които далеч надхвърлят конвенционалното ИТ-обслужване на административната дейност.

Единствено с DOCMAN© са реализирани административни системи, с които РЕАЛНО работят над 200(!) потребители, ситуирани в различни точки на страната и извън нея. Много от поддържаните с DOCMAN© бази данни надхвърлят по обем десетки GB не само с документна информация, но и с информация за лица, фирми, събития, задачи и други, специфично организирани данни.

Всички USW-системи и продукти се отличават с висока надеждност и удобна функционалност. Те помогнаха на много потребители да преодолеят ограничените рамки на остарелите документни, документооборотни, деловодни и други подобни системи. Така постигнахме ново качество на обслужване на административната си дейност.

Върху платформата DOCMAN© са изградени много ИС, за поддръжка на специфични технологии за информационна обработка, които биха стрували на порядък по-скъпо, ако бяха изградени „на зелено” като специализирани ИС.

USW-консултантски услуги
USW Ltd развива консултантска дейност още от създаването си, през далечната 1990г. Спецификата на консултантската дейност винаги е свързана с обработка на неструктурирани, несистематизирани и т.н. данни. USW Ltd успя да постигне високо качество и ефективност на консултантската си дейност, защото обработва данните за своите консултантски разработки, като използва системата DOCMAN.

Консултантският потенциал на USW Ltd е концентриран предимно в областта на административно управленското консултиране, но с подчертан афинитет към решаване на нетривиални, иновативни задачи. USW Ltd е пионер във внедряването на организация на административната дейност с цялостна обработка на съдържание в електронна форма.

Ето защо наши специалисти участваха в създаването на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и наредбите към него, а така също и в създаването на Закона за достъп до пространствени данни. В момента нашият екип е един от най-търсените при решаване на проблеми по прилагане на ЗЕУ.

Екипът на USW Ltd излъчи Национален експерт по оперативна съвместимост към Semantic Interoperability Center, създаден по проекта SEMIC.eu на Европейската комисия.

Специалисти от USW Ltd са дългогодишни преподаватели в СУ, ТУ и Института по публична администрация към Министерски съвет.


>> USW & DOCMAN Engineering Channel
Модифициран на: 14.9.2017 г. 9:27:22

Това е една позабравена инициатива на USW Ltd, с която фирмата ни смело навлезе в 21 век.
В момента тя не се поддържа, включително и физически, тоест съдържанието на рубриката, към което води линкът не е ясно от кой доброжелател се хоства?!
Независимо от това, много от материалите в рубриката не са загубили своята актуалност, а други от тях предизвикват снизходително умиление със своята технологична, или пазарна наивност.
Същата информация продължава да се поддържа във фирмената база данни и до нея можете да получите достъп чрез новата ни разработка DOCMAN©Navigator чрез линка USW & DOCMAN Engineering Chanel.
Приятно четене!

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.