USW-консултантски услуги

Подготовка на дефиниции на данни, електронни услуги и регистри за вписване в регистрите на е-Правителство
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 26.4.2016 г. 10:23:58

Създаването на дефиниции на данни, електронни услуги, набори от данни и т.н. за вписване в регистрите на е-Правителство е свързано с решаването на два много важни проблема.

Първият изисква осигуряване на средства за автоматизация на процеса, защото той е много трудоемък. USW Ltd решава този проблем, като чрез програмно-технически и организационни средства е постигната неговата максимална автоматизация. Във връзка с това, в DOCMAN©2.5 са изградени модели на данновите описания и подходящи структури и средства за тяхната поддръжка, селекция, контрол и т.н. Самите Word-документи за заявяване на вписванията се генерират почти изцяло автоматично, като така се елиминират напълно формални и технически грешки.

Вторият проблем е свързан с квалификацията и опита на екипа от специалисти. Този проблем в USW Ltd е решен изцяло, защото членове на екипа са участвали в създаването на нормативния регламент на моделите на данни и услуги и процедурите по тяхната поддръжка в регистрите на е-Правителство.

В USW Ltd има натрупан и много голям опит- със създаване на дефиниции на данни и услуги, специалистите от екипа се занимават вече повече от три години. Във фирмените бази има над хиляда дефиници на данни, като за една и съща данна се пазят често пъти няколко варианта, създавани в различно време и по различни поводи.

Създаване на унифицирани дефиниции на услуги и процедури
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 26.4.2016 г. 10:50:43

Създаването на унифицирани дефиниции на услуги и процедури изисква решаването на същите проблеми, както при създаването на дефиниции на данни, електронни услуги, набори от данни и т.н.

Решенията на проблемите обаче са по-различни. Например за създаване на унифицираните дефиниции е необходимо да се използва реална поддръжка на Ведомствена номенклатура на етапи по услуги и процедури и Ведомствена номенклатура на услуги и процедури.

За USW Ltd това не е проблем, защото екипът от разработчици разполага с DOCMAN©АИС, където има поддръжка на двете номенклатури изцяло съответстваща на законовите изисквания.

На лице е и завиден опит. Ние разполагаме с пълния състав на унифицирани дефиниции на процедури в раздел „Обща администрация”. Те са многократно съгласувани с опитни специалисти от административни структури на централно, областно и общинско ниво.

Заедно с това, при изпълнение на различни проекти USW Ltd е създала такива унифицирани дефиниции на няколко стотин услуги за различни видове специализирана администрация.

Екипът на USW Ltd продължава да изпълнява нови проекти за създаване на такива унифицирани дефиниции на услуги и процедури, при това не само за държавните, но и за корпоративните администрации.
Така USW Ltd поддържа лидерските си позиции не само като фирма, която първа е създавала такива унифицирани дефиниции, но и като фирма, която прави това най-качествено и най-ефективно.

Подготовка на СУК по ISO 9000 и СУИС по ISO 27001 за поддръжка с АИС
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 26.4.2016 г. 11:23:18

Известно е, че почти всички сертификации по ISO 9000 и/или 27001 скоро стават невалидни, защото не се изпълняват правилно, или въобще не се изпълняват ISO-процедурите. Причина за това е необходимостта от доста обемиста обработка на данни във връзка със създаване на многобройните записи, въведено с разработената СУК и/или СУИС.

Нещата ще се променят, ако обработката на данни се извършва с подходяща ИС. Тя най-общо трябва да отговаря на две основни изисквания- да поддържа пълен набор от видове данни, с които се осигурява проследимост на процеси и да осигурява workflow-механизъм, с поддържане на документна информация с организация, позволяваща комбинирана- машинна и ръчна обработка.

И двете изисквания се удовлетворяват напълно от въведените със Закона за електронното управление Административни информационни системи- АИС. Те предоставят и редица други полезни функции, свързани най-вече със стриктното изпълнение на процедурни описания. Във връзка с това е въведен нов вид на представянето им, като унифицирани дефиниции на услуги/процедури.

Ако се използва този модел на представяне на СУК/СУИС процедурите, те стават директно изпълними със средствата на АИС. Така се осигурява и реалното функциониране на сертифицираните СУК/СУИС в средата на качествена ИС. А одитите във връзка с подновяване на сертификата са с гарантиран успех.

Екипът на USW Ltd може да подготви вашите СУК/СУИС процедури за поддръжка с АИС, да достави самата DOCMAN©АИС и да извърши цялостното внедряване.

Ние предлагаме завършено решение „под ключ”, което гарантира бързо възвръщане на направената инвестиция.

Изготвяне на програма за административен реинженеринг на структури от централната, областната и общинските администрации
Автор: USW Ltd Модифициран на: 26.4.2016 г. 11:36:44

Законът за електронното управление (ЗЕУ) дава пълна и ясна дефиниция на новия вид административна организация, базирана на цялостна обработка на информацията в електронна форма, включително и във връзка с изпълнение на електронни услуги.

Прилагането на ЗЕУ практически води до пълен реинженеринг на администрациите. Такъв реинженеринг не може да се извърши с работа „на парче”. Доказателство за това са незадоволителните резултати от текущите (2010-2011г.) проекти по ОПАК.

Планирането на подобен реинженеринг има и една друга особеност- той е силно зависим от работата в национален мащаб по прилагане на ЗЕУ.

Екипът на USW Ltd не само е изготвял цялостни програми за административен реинженеринг, но и е реализирал по-голямата част от тях. Тези програми отразяват не само вътрешните, за конкретна администрация особености, но и текущите условия по прилагане на ЗЕУ.

Изготвяне на програма за административен реинженеринг на корпоративни структури
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 26.4.2016 г. 11:44:08

Административният реинженеринг на корпоративни структури има някои особености. Благодарение на богатия си опит, екипът на USW Ltd е добре запознат с тези особености. Това позволява независимо от спецификата на конкретна администрация, крайният резултат да бъде успешно доведен до нова организация на работа, в условията на подходящо компанована ИС- естествено DOCMAN©- базирана.

За корпоративни администрации, които се стремят към по прецизна настройка и контрол на своята дейност е почти изцяло приложим модела на административна дейност, заложен в Закона за електронното управление- ЗЕУ.

Прилагането на ЗЕУ в корпоративните администрации определено води до изключително добри резултати. Но те могат да бъдат постигнати само ако се познава отлично ЗЕУ и особеностите на корпоративния мениджмънт.
Екипът на USW Ltd има необходимите познания и опит.

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.