АРХИВ на USW - продукти и услуги

ДИАЛА — ДИАЛОГ
Това е нов раздел на нашия сайт, с който поставяме началото на представяне на специализирани решения на проблеми в специфични области. В случая се фокусираме върху фирмена дейност свързана с производство и търговия с лекарствени продукти. Предпоставка за това е успешното внедряване на нашата система DOCMAN©АИС в Изпълнителна агенция по лекарствата. Това ни позволи да опознаем тази специфична тематика и да акумулираме знания и опит, които могат да бъдат полезни на потребителите на специализираната DOCMAN- система ДИАЛА.

Тематични насоки за специализирани разработки
Богатите възможности на системата DOCMAN© и интердисциплинарният опит от разнообразните консултантски проекти осигуряват на нашия екип уникален потенциал за реализация на специфични разработки. В тях се съчетават прецизният анализ на поставен проблем и оптималният синтез на адекватна технология за решаването му.

Задълбоченият практически опит и високият професионализъм на нашия екип гарантират, че едно теоретично решение на сложен проблем ще бъде материализирано в практически използваеми средства по един ефективен начин, реализиран в разумни срокове и на приемлива цена.

Ето защо специалистите на USW Ltd са търсени там, където други екипи имат затруднения още на етапа на възприемането на проблем, поставен за решаване. Ние не просто успешно и бързо изпълняваме този етап, за нас той е основа за установяване на общ език и общо виждане с възложителя, за същността на неговия проблем.
Това е моментът, в който сме доказали, че можем да поемем инициативата за решаване на проблема.
Това е моментът, в който сме завоювали доверието на възложителя и започваме работа с ясното чувство, че носим пълната отговорност за нейното успешно приключване.

Вече повече от двадесет години, ние оправдаваме доверието на нашите възложители...

ФДБМ - регистър
„ФДБМ” е фирмена абревиатура на специфично функционално разширение на DOCMAN©2.5. Тя е съкращение на наименованието „Функции, които се активират по десния бутон на мишката”.
Интеграцията на нова ФДБМ в DOCMAN©2.5- базирана система става лесно, просто като се направи импорт на дефиницията на функцията. Дефинициите на ФДБМ се представят с базовия DOCMAN©2.5- обект „документ”, тоест интеграцията на ФДБМ се свежда до импорт на нов обект от този вид.

USW Ltd поддържа регистър на създаваните ФДБМ, в който те получават УРИ от вида fdbm-nn. Този УРИ е основа за управляемо разпространение на нови ФДБМ и update на налични такива. За целта в конфигурацията на DOCMAN©2.5 е въведена нова функция- „Актуализация на ФДБМ”, която се активира от системната част на меню „Настройки”.
С тази функция се прави стандартен импорт на данни от .dmx файл. Ако във файла има ФДБМ-дефиниции, DOCMAN©2.5 извършва:
- проверява, дали в целевата DOCMAN©2.5- система тази функция вече не е налична
- ако е налична извършва update на откритата дефиниция
- ако не е налична създава нейна дефиниция в каталог от вида „ФДБМ help”. Ако такъв каталог не е наличен го създава в ЛКД на потребителя, който извършва импорта
След приключване на работата си, DOCMAN©2.5- функцията „Актуализация на ФДБМ” връща подробни данни за новосъздадени или модифицирани ФДБМ.

Привет колеги
С много от вас сме работили по съвместни ИТ или консултантски проекти
Виждали сме се на семинари на Института по публична администрация
Заедно сме обсъждали проектите на Закона за електронното управление или наредбите към него
Решавали сме казуси по ИТ-обслужване на административната дейност
А с други просто се познаваме или поне сме чували един за друг, защото ни свързва обща тематика- СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО.

Научихме много от съвместната ни работа и натрупахме полезен опит, който е разпръснат между всички вас. Ние можем да станем проводник на този опит и тези знания. Ще ви ги предложим като теми за практическа реализация.

Публикации в BLOG - Записки по българското е-правителство
http://77.70.37.156/navigator/catalogue.aspx?e/ylLokBDp81cOYsUBkT12dAZp6T0vvIzOee9DL3nmpHxNIDxfauu17lU0A4/KWjweWm21jLrHY=

Един „.ppt-поглед” върху USW- продукти и услуги inside
Разделът съдържа набор от .ppt-представяния на USW-продукти и услуги. Представянията са предназначени за начално запознаване с тях. Нашият екип планира да проведе няколко срещи с потенциални клиенти, под мотото „USW-продукти и услуги inside -2011г.”. Надяваме се, че информацията в този раздел ще събуди начален интерес, а присъствие на някоя от срещите ще го оправдае напълно.

DOCMAN©Portal
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 10.6.2011 г. 16:29:29

Всички USW- софтуерни продукти са създадени и функционират в условията на пълна интеграция. Нещо повече- създадени са условия за запазване на тази интеграция при тяхното развитие и усъвършенстване.

Това позволява развитието и усъвършенстването им до портална конфигурация. Най-важното качество на тази конфигурация ще бъдат възможностите на базовата система DOCMAN©2.5 за обработка на неструктурирани данни.

Най-тежките портални функции обикновено са свързани със съвместяването на ръчното и машинното изпълнение на действия по тях. В състава на DOCMAN©Portal влиза и пълноценна АИС, която позволява едно много интелигентно решаване на подобни проблеми.

Известно е, че няма „стандартни” портали. Именно в това е силата на платформата DOCMAN©Portal- всички нейни компоненти са замислени и реализирани с оглед решаване на нестандартни задачи.

DOCMAN©Gateway
Автор: USW Ltd Модифициран на: 10.6.2011 г. 16:28:41

DOCMAN©Gateway, по подобие на DOCMAN©Portal не е завършен продукт и по-скоро има платформен характер. Както е известно, в Gateway- конфигурациите най-съществено е решаването на задачи по протоколни преобразувания. Всъщност малко или повече, тези задачи са нормален елемент от „ИТ-занаята”.

Във връзка с това може да се дефинира по-високо ниво на сложност, на което се извършва декомпозиция на задачи/услуги (в едната посока) и композиция на резултати от изпълнението им (в обратна посока).

Задачата става още по-сложна, ако действията по задачите/услугите изискват както ръчно, така и машинно изпълнение.

Практиката често пъти изисква не двупосочна композиция/декомпозиция, а многопосочна такава. С това нивото на сложност на такъв Gateway става още по-високо.

DOCMAN©Gateway е ефективната платформа за решаване на Gateway- задачи с максимална сложност.

iLik©- Универсално програмно приложение за работа с електронни документи
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 10.6.2011 г. 16:30:07

Системата DOCMAN©АИС съдържа и всички необходими средства за изпълнение на електронни услуги. Поддръжката на електронни документи, приемани и издавани при изпълнение на електронни услуги не е интегрирана в DOCMAN©АИС, а се осигурява от самостоятелни приложения.

Потенциалното многообразие на електронните документи налага поддържане на гама от приложения, за да се обхване тяхното многообразие. USW Ltd предлага такава разширяема и непрекъснато обновяваща се гама от приложения под общото наименование iLik© .

Външно гамата ILik© изглежда като единно приложение, което интелигентно „разпознава” какъв вид електронен документ трябва да обработва и във връзка с това предоставя съответните ресурси, включително и като интерфейс. Това позволява интерфейсът за работа с различните видове електронни документи да бъде максимално унифициран, а това прави използването на ILik© изключително лесно и просто.

USW Ltd е разработила фирмена технология за ефективно проектиране и разработване на нови членове на гамата ILik©. Технологията включва и създаване на тестови набори от документи, с което максимално се улеснява сертификацията на приложения от гамата ILik©.

Гамата ILik© не е обвързана с конкретна платформа или със спецификата на някаква конкретна АИС, доколкото в момента има само една такава- DOCMAN©АИС. Това позволява ILik©- приложенията да се използват в условията на произволна платформа с произволна АИС.

ILik© не е обикновено програмно приложение, което по стечение на обстоятелствата се развива в една или в друга посока. ILik© е нова философия на унифицирана поддръжка на разширяващ се набор от електронни документи. С това USW Ltd наложи лидерски позиции в още един сектор на електронното управление.

Всъщност по-важното е, че за потребителите ILik© ще бъде средството, с което ще могат да обработват всеки електронен документ, регистриран в Регистъра на информационните обекти. Работата на екипа на USW Ltd за развитие на ILik© ще бъдат винаги „зад кадър” и потребителите ще възприемат ILik© просто като Универсално п

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.