USW-софтуерни продукти

DOCMAN©
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 13.2.2014 г. 16:02:49

DOCMAN© е интегрирана платформа за технологично и софтуерно проектиране, предоставяща мощни средства за обработка на неструктурирани данни...
DOCMAN© е нов вид среда за работа с произволно организирани, различни по вид данни, а не само документи...
DOCMAN© е ново средство за организация на работата в екип, което се пренастройва по-лесно и по-бързо към нова организация на работа, от самите членове на екипа...
DOCMAN© е нова технология на проектиране на административни системи, която се поддържа със средствата на самия DOCMAN©...
DOCMAN© е не просто различен, той буквално е нова философия на технологично мислене...

Но ..... DOCMAN© има един много голям недостатък: който веднъж е използвал DOCMAN© - трудно харесва друга система!

DOCMAN© не е една от многото системи, претендиращи да бъдат „най-добрата деловодна, документна, документооборотна и т.н. система”, той просто е най-добрата система...

DOCMAN- един друг поглед върху ИТ-обслужването на административната дейност
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 19.4.2016 г. 16:40:49

Нашата система DOCMAN наистина е коренно различна от другите системи. Оказа се, че тя е толкова различна, че потенциалните ни потребители трудно намират основа за сравняването й с други системи. В този материал искаме да представим една друга гледна точка към този клас системи.
Надяваме се, че така ще помогнем по-лесно да бъде разбрана DOCMAN- концепцията, може би DOCMAN- философията, въобще всичко това, което ни прави по-добри от нашите конкуренти.

ЕдинКлик – интеграционна среда за оперативен мениджмънт
Модифициран на: 5.5.2016 г. 9:51:20

Българските фирми внедриха различни информационни системи или използват софтуерни продукти под формата на услуги, но преходът към digital business се оказа по-труден от очакваното и от обещаваното. Идеята, че това може да се случи с внедряването на една „супер“ система, закономерно не даде резултат. Ежедневието на оперативния мениджмънт изисква решаването на многобройни, на пръв поглед дребни проблеми, всеки от които участва в пъзела на digital business.
USW Ltd винаги е търсила актуалните проблеми на оперативния мениджмънт и е предлагала подходящи средства за тяхното решаване.

Уеб резолиране на документи
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 28.9.2015 г. 9:31:30

Web Резолиране е Web- приложение. То работи само в интеграция с DOCMAN©- базирана система. Web Резолиране осигурява средства за:
• Отразяване на становища по документи и пояснения към тях
• Насочване на документи към DOCMAN- потребители за по-нататъшна обработка
• Регистрация на извършени действия през уеб по време и авторство

Модул за цифрово съгласуване на документи
Модифициран на: 22.5.2017 г. 9:59:58

Модулът осигурява поддържане на цифрово подписани данни за становища по документ.

Модул за цифрово резолиране на документи
Модифициран на: 22.5.2017 г. 10:04:49

Модулът осигурява поддържане на цифрово подписани данни за резолюции по документ.

DOCMAN©АИС
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 28.9.2015 г. 9:33:52

DOCMAN©АИС е DOCMAN©2.5- базирана Административна информационна система (АИС), създадена съгласно изискванията на Закона за електронното управление.
Това е първата АИС, която реално отговаря на законовите изисквания, а не е стара документна система, която само е преименувана на „АИС”!

В състава на DOCMAN©АИС влиза, както специализирана конфигурация на DOCMAN Navigator, така и задължителното (съгласно закона) приложение за приемане на електронни документи през Уеб.

DOCMAN©АИС осигурява поддръжката на всички данни, структури от данни, включително и ведомствените номенклатури, съгласно тяхната дефиниция в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

С DOCMAN©АИС може да се поддържат неограничен брой Официални документни регистри и неограничен брой канали за обмен на документи през ЕСОЕД или по електронна поща. В средата на DOCMAN©АИС лесно се създават и поддържат и специализирани регистри с произволна конструкция и специфична поддръжка.

Базовата поддръжка на данни в АИС, регламентирана с нормативната уредба е разширена в DOCMAN©АИС с допълнителни компоненти. Това позволява рязко да се повиши нивото на автоматизация на действията на потребителите. Паралелно с това се повишават възможностите за превантивен контрол, като се разрешават само допустими за съответния контекст действия.

Интерфейсът на DOCMAN©АИС е много удобен, бързо и лесно се усвоява. В него е интегриран и интерфейсът на DOCMAN Navigator. Той е разширен с възможността да показва данни за статус на текущо изпълнявана услуга и съдържанието на официалния раздел на преписка, така както го изисква законовият регламент.

еЗОП-22: сигурно средство за изпълнение на изискванията на чл.22б от ЗОП
Модифициран на: 28.9.2015 г. 9:36:19

На 01.10.2014г. влизат в сила промени в ЗОП, обнародвани в бр.40 на ДВ. Тези промени разширяват стария регламент на чл.22, като добавят към него детайлизирани изисквания към поддръжката на Профила на купувача. Те налагат вместо елементарната поддръжка на линкове към документи в състава на обикновена интернет страница, да се осигури доста пълноценно управление на съдържание.
Модулът еЗОП-22 осигурява такова управление по един лесен и сигурен начин, просто защото еЗОП-22 е също DOCMAN- базиран продукт.


СДАП - Сървър за децентрализирана архивна поддръжка на документно съдържание към DOCMAN- системи
Модифициран на: 26.2.2019 г. 16:06:46

Сървърът облекчава поддръжката на големи DOCMAN-бази данни.

DOCMAN©Navigator
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 28.9.2015 г. 10:05:38

Добрите административни системи непрекъснато се развиват- такива са DOCMAN©- базираните системи. Със средствата на DOCMAN©2.5 много лесно се създават нови видове обекти и сложни схеми от тях. Това създава възможност за акумулиране в DOCMAN©- системите на нови видове, при това по-стойностни данни.

Истинската стойност на тези данни се проявява, когато те са споделени с клиентите на фирмите, или с гражданите, потребители на услуги от администрациите. Но новите видове данни изискват нови форми на представяне на тяхното съдържание, при достъп през Интернет.

Това осигурява DOCMAN Navigator. Той е Web-базирано приложение, интегрирано с DOCMAN©- базирана система. Паралелно със създаването на нови видове обекти в DOCMAN©2.5 може да се създават и ресурси в състава на DOCMAN Navigator, които осигуряват специфичен и удобен начин за визуализация на тяхното съдържание при достъп през Интернет. Всъщност, достъп до настоящия текст Вие получавате със средствата на базовата конфигурация на DOCMAN Navigator.

DOCMAN Navigator осигурява и една изключително удобна възможност за споделяне на данни през Интернет. За конкретна данна, или за структури от данни може да се генерира персонален, криптиран линк за достъп през Интернет. Така само този, който получи подобен линк ще може да има достъп до тези данни.

Нови видове обекти се създават по целесъобразност в хода на използване на DOCMAN©- базирани системи от техните потребители. По заявка, или в хода на изпълнение на договор, за тях се създават съответните компоненти за DOCMAN Navigator, с които се осигурява подходящата им визуализация при достъп през Интернет.

DOCMAN©АИС 27001
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 22.6.2011 г. 12:55:00

DOCMAN©АИС 27001 е пълноценна Административна информационна система (АИС), настроена специално за процедурна поддръжка на СУИС, създадена по стандарта ISO 27001.

Законът за електронното управление не ограничава администрациите по отношение броя на използваните от тях АИС. Това дава възможност заедно с текущо използваната документна система да се внедри и DOCMAN©АИС 27001.

Важна предпоставка за това е ниската цена на DOCMAN©АИС 27001 и краткото време за нейното внедряване.

Портал за избор на доставчици на стоки и услуги- ПИДСУ
Модифициран на: 16.3.2016 г. 17:34:45

Порталът ПИДСУ е ефективно средство за оптимизация на дейностите по избор на доставчици на стоки и услуги в големи корпоративни структури.


еЗОП-16 single
Модифициран на: 16.3.2016 г. 17:33:20

Минимална обща поддръжка на данни и процеси по участие в ОП съгасно ЗОП 2016

Up load Module
Автор2: USW Ltd Модифициран на: 28.9.2015 г. 10:17:45

Подаването на съобщения и документи през Интернет към фирмените бази данни от потенциални или вече „случили” се клиенти отдавна се счита за стандарт, при обслужване на административната дейност. Продуктът Up load Module осигурява това, но в пълна интеграция с DOCMAN©2.5- базирана административна система.

DOCMAN© коренно променя резултата, ако го сравняваме с масово разпространените стандартни реализации.

Клиентите осезаемо чувстват, че зад стандартното подаване на просто съобщение или трудно попълнен документ се крие сериозна технология за тяхната обработка. Това създава усещането, че фирма с подобна технология наистина се интересува от мнението на клиентите си и гарантира адекватното им обслужване.

В още по-добро положение е персоналът на фирмата. Специалистите свързани с обработката на подадени съобщения и/или документи работят в комфортна среда при ефективна екипна организация. Контролът за „висящи”, необработени съобщения е ненатрапчив за изпълнителите и удобен за ръководителите.

Интеграция на MS Outlook с DOCMAN
Модифициран на: 29.5.2017 г. 11:38:27

Функцията допълва вградената в DOCMAN®2,5 интеграция с MS Outlook, при която по данни от DOCMAN- документ се създава email в MS Outlook. С новата функционалност се осигурява интеграция в обратна посока с възможност за създаване на DOCMAN- документи по данни от email в MS Outlook.

Специализирано търсене в DOCMAN
Модифициран на: 29.5.2017 г. 11:59:16

Специализираното търсене отчасти дублира вградените средства за търсене в DOCMAN®2,5, но заедно с това ги обогатява с допълнителни възможности за разглеждане на описанията на открити/селектирани документи, паралелно извършване на повече от едно търсения и други, като при това се извършва в условията на коренно променен потребителски интерфейс.

Copyright © 2009 - 2019 USW Ltd. All Rights Reserved.

Web content managed and published by DOCMAN© Navigator26022019:093132.